Bases del Canguret

  1. Cada alumne representarà el propi centre educatiu on hi haurà almenys un professor/a que coordinarà i vigilarà la prova. Aquests seran els encarregats de vetlar pel bon funcionament de la mateixa. Sempre s'ha de fer la prova en presència d'un professor/a coordinador del centre.

  2. La prova s'ha de fer des del propi centre educatiu de 8 a 17 hores, quan millor vaja.

  3. Cada alumne ha d'utilitzar, individualment, un ordinador o tauleta amb connexió a internet per participar.

  4. No es poden usar calculadores (però sí paper, llapis...). Tampoc no es pot utilitzar la calculadora de l’ordinador o de la tauleta.

  5. La prova consta de 18 qüestions organitzades en nivells de dificultat: 6 de 3 punts, 6 de 4 punts i 6 més de 5 punts.

  6. Es donen 18 punts inicials. Una resposta correcta val la seua puntuació, una no contestada 0 punts, i una incorrecta descompta 1/4 del seu valor.

  7. Es disposa d'un màxim de 45 minuts (hi haurà un compte enrere de temps).

  8. Els alumnes sabran la seua puntuació (la qual anirà de 0 a 90 punts) tan bon punt acaben la prova. Més endavant, els professors podran consultar la classificació general i la del propi centre.

  9. La prova és gratuïta i no hi ha premis. Això sí, enviarem un diploma personalitzat de cada alumne en versió PDF, detallant la posició dels millor classificats de cada categoria.

  10. Les possibles desqualificacions d'alumnes per part de l'EquipCanguret seran inapel·lables.