Bases

BASES

1) Cada alumne representarà el propi centre educatiu on hi haurà almenys un professor/a que coordinarà i vigilarà la prova. Aquests seran els encarregats de vetlar pel bon funcionament de la mateixa. Sempre s'ha de fer la prova en presència d'un professor/a coordinador del centre.

2) La prova s'ha de fer des del propi centre educatiu de 8 a 17 hores, quan millor vaja.

3) Cada alumne ha d'utilitzar, individualment, un ordinador o tauleta amb connexió a internet per participar.

4) No es poden usar calculadores (però sí paper, llapis...). Tampoc no es pot utilitzar la calculadora de l’ordinador o de la tauleta.

5) La prova consta de 18 qüestions organitzades en nivells de dificultat: 6 de 3 punts, 6 de 4 punts i 6 més de 5 punts.

6) Es donen 18 punts inicials. Una resposta correcta val la seua puntuació, una no contestada 0 punts, i una incorrecta descompta 1/4 del seu valor.

7) Es disposa d'un màxim de 45 minuts (hi haurà un compte enrere de temps).

8) Els alumnes sabran la seua puntuació (la qual anirà de 0 a 90 punts) tan bon punt acaben la prova. Més endavant, els professors podran consultar la classificació general i la del propi centre.

9) La prova és gratuïta i no hi ha premis. Això sí, enviarem un diploma personalitzat de cada alumne, detallant la posició dels millor classificats de cada categoria.

10) Les possibles desqualificacions d'alumnes per part de l'EquipCanguret seran inapel·lables.